რამდენად ხშირად დადიხართ მუზეუმში?

სამწერლო ასპარეზზე გამოსვლა


·         es iyo 1903 wels. TbilisSi bukinistebs Camovuare, gavecani gaCeCilaZes, merkvilaZes, magram CemTvis yvelaze saintereso gamodga ioseb imedaSvili.
  ioseb imedaSvili Cemi qarTulis naTliaa. sanam ,,cnobis furcelSi’’ daviwyebdi muSaobas, Cemi qarTulis maswavlebeli iosebi iyo. pirvelad iman waikiTxa Cemi pirveli moTxroba ,,CanCura’’ da imanve gamagzavna ,,cnobis furclis’’ redaqciaSi’’.
    1929 wels, rodesac iosebma ,,ucxo enaTa leqsikoni’’ gamosca, Tavisi wigni mixeils aCuqa warweriT: ,,samSoblo enis ostats, Cveni yofa-cxovrebis grZneul amsaxvelsa da mis mankierebiTa jvarze gakrobiT brwyinvale momavlisken gzis gamkafvels _ Cemi siyrmis megobars _ mixeil javaxiSvils – siyvaruliT. ioseb imedaSvili. 15/III 1929w.’’
      1923 წლის დეკემბერის ერთ დღეს  მან დაწერა მოთხრობა „ტყის კაცი“, სადაც გააცოცხლა იფნიანის უზარმაზარი ტყე.

  ეს თემა დიდი ხანია აწვალებდა. ერთ დღეს პაულო იაშვილმა უამბო საოცარი ამბავი, რომელიც შემდგომ ამ მოთხრობას საფუძვლად დაუდო. უმალ გაუცოცხლდა თვალწინ იფნიანის ტყე და პავლეს ტრაგედია, რომელიც მისთვის ასე ნაცნობი იყო. ვფიქრობთ, რომ მწერალმა  პავლეს სახით ნაწილობრივ, თავისი მამა, საბა გამოიყვანა. მოთხრობას მისი სულიერი ტრაგედია ჩააქსოვა, ცოლის დაკარგვით განცდილი. მწერლის ცხოვრება სრომ თვალი გადავავლოთ, ამ მსგავსება სნათლად ვიგრძნობთ. მას არც შეეძლო, სადღაც, გაკვრით მაინც არ აღენიშნა თავისი მამის განცდები, ოჯახის დანგრევით გამოწვეული.

       „ტყის კაცის „ გადაკითხვის დროს, ჩვენ საბასა და პავლეს მსგავსება აშკარად დავინახეთ დაგვგონია, რომ მწერლის ჩანაფიქრს მივუხვდით. მწერალმა თავისი მამის ტრაგედია დაგვისურათა, დანარჩენი მოთხრობაში მისი ფანტაზიის ნაყოფია.
literaturul-mecnieruli saqmianoba
  1903 wels erT RameSi ,CanCura’’ dawera, Semdeg ,,Tavdaviwyeba’’. 1923 wels ,,tyis kaci’’, sxva bevri moTxroba, romanebi:
_1924 wels ,,arsena marabdeli’’ daiwera, 1925-1926 ww         daiwera ,,TeTri sayelo’,’ 1935w. daamTavra ,,qalis tvirTze’’ muSaoba. ,,jayos xiznebi’’ 1924 wels daibeWda. 1924 wels mixeilma ufros qaliSvils albomSi Cauwera ,,Cveni drois aTi mcneba’’. mwerlis pirveli krebuli moTxrobebis gamovida 1924 w.